KVKK Açık Rıza

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA BİLDİRİMİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“bundan böyle “Kanun”) çerçevesinde URİT URLA İNŞ. TUR. İNSAN KAY. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. kişisel/özel nitelikli kişisel verilerinizi “Veri Sorumlusu” sıfatıyla işlemektedir. Bu çerçevede poliçenizi satın aldığınız acentemiz kişisel/özel nitelikli kişisel verilerinizi “Veri İşleyici” sıfatıyla işlemektedir.

Bu “Aydınlatma Bildirimi” verinizin asıl sahibi olarak Size bilgi vermek ve haklarınızı hatırlatmak amacıyla sunulmaktadır. Kişisel/Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin Şirketimize aktarılmasından önce lütfen okuyunuz.

Aydınlatma Bildirimi; “Veri Sorumlusu” veya yetkilendirdiği gerçek/tüzel kişi tarafından sözlü, yazılı, çağrı merkezi gibi fiziki veya elektronik ortam kullanılmak suretiyle yerine getirilebilir. URİT URLA İNŞ. TUR. İNSAN KAY. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. olarak bu metin ile aydınlatma yükümlülüğümüzü elektronik ortamda yerine getirmekteyiz. Siz değerli müşterimiz aşağıdaki Haklara sahipsiniz. Şirketimizdeki yetkililerimizden sözel veya kayıtlı olarak aydınlatma yükümlülüğü hakkında bilgi alabilirsiniz.

A-Veri Sorumlusu ve Varsa Temsilcisinin Kimliği

Ticaret Sicil No : 

Vergi Kimlik Bilgileri : 

MERSİS No : 

Müşteri Hizmetleri : 

İnternet : 

B-Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla İşlenmektedir?

Kişisel/Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz sigortacılık mevzuatı başta olmak üzere, kanunlar ve sair mevzuat kapsamında vermekte olduğumuz Risk değerlendirmesi, sigorta satış ve pazarlama faaliyetleri, hasar ödeme, değer kaybı hesaplanması neticesinde oluşacak hasar ödemeleri ve bu kapsamda hesaplama ve sürecin yürütülmesi faaliyetleri başta olmak üzere acentelerimiz ve diğer iş ortaklarımız aracılığıyla sizlere verilecek hizmetlerin yerine getirilmesi süreçlerinde işlenmektedir.

C-Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz?

Sigortacılık ve sair mevzuat çerçevesinde kişisel verileriniz; T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi başta olmak üzere zorunlu raporlamaların hazırlanabilmesi amacıyla çeşitli kurum ve kuruluşlara; sigortacılık faaliyetinin yürütülebilmesi için hizmet alınan bilişim teknolojileri, aktüerya, ekspertiz şirketleri ve avukatlık büroları gibi özel kuruluşlara aktarılabilmektedir.

D-Kişisel Verileriniz Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Tarafınıza ait kişisel/özel nitelikli kişisel veriler; şirketimiz, iş ortakları acentelerimiz, internet uygulamalarımız ve çağrı merkezimiz aracılığı ile doğrudan doğruya sizlerden ve sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için kamu kurumları tarafından tarafımıza erişim yetkisi verilen veri tabanlarından derlenmektedir.

Kişisel Verileriniz, “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve sair mevzuat çerçevesinde sadece sigortacılık, değer kaybı hesaplanması neticesinde oluşacak hasar ödemeleri ve bu kapsamda hesaplama ve sürecin yürütülmesi faaliyetlerinin yürütülmesi amacı ile ve bu amacın gerektirdiği yasal sürelerle sınırlı olarak işlenmektedir

E-Kişisel Verisi İşlenen “İlgili Kişi” Olarak Kanun Nezdindeki Haklarınız Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aşağıda belirtilmekte olan haklara sahipsiniz:

  • a) Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilirsiniz,
  • b) Verileriniz işlenmiş ise bilgi talep edebilirsiniz,
  • c) Verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz,
  • ç) Verilerinizin yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgi alabilirsiniz,
  • d) Verilerinizin eksik/yanlış işlenmiş ise, verilerinizin düzeltilmesini isteyebilirsiniz,
  • e) Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini (*) isteyebilirsiniz,
  • f) Yukarıda (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı 3ncü kişilere bildirilmesini isteyebilirsiniz,
  • g) Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda bu sonuca itiraz edebilirsiniz,
  • ğ) Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep edebilirsiniz,

(*) Sizinle gerçekleştirmekte olduğumuz işlemlere ilişkin dokümanların/verilerin saklanmasına dair yasal zorunluluklarımız bulunmaktadır. Kişisel/Özel Nitelikli Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmeniz halinde, yasal zorunluluklar kapsamında belirlenen sürenin sonunda bu talebinizi yerine getirmemiz mümkün olabilecektir.

Kişisel verileriniz hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz, şirketimiz ile 0232 754 45 32 numarasından iletişime geçebilirsiniz.


AD- SOYAD 

TARİH

İMZA